Adran Dyffryn Aeron yn Eisteddfod yr Urdd

Mae’r dyfodol yn ddisglair!

Daf Tudur
gan Daf Tudur
Adran Dyffryn Aeron ar lwyfan Eisteddfod yr Urdd
Aelwyd Dyffryn Aeron newydd gamu o'r llwyfan

Camodd cenhedlaeth newydd o ieuenctid Dyffryn Aeron i lwyfan Eisteddfod yr Urdd eleni. Do, ganwyd pob un o aelodau’r Adran ers i’r Ŵyl gael ei chynnal yma yn 2010, ac mae rhai ohonynt yn blant i rai a fu’n cystadlu gydag Aelwyd Aeron bryd hynny!

Wedi’u llenwi â hyder yn dilyn ymateb gwresog y gynulleidfa yn yr Eisteddfod Sir ym Mhontrhydfendigaid, aeth y criw â’u cân actol i bafiliwn gwyrdd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Maldwyn yr wythnos hon.

Roedd y gân actol yn cyflwyno hanes gwibdaith mamgu a thadcu o Ddyffryn Aeron i Costa del Sol wedi i’r wyrion eu hanfon yno fel sypreis ar eu hymddeoliad. Cawsant wyliau llawn hwyl ac antur i gyfeiliant clasuron y band Edward H. Dafis, a dychwelodd y ddau wedi mwynhau ond gan gadarnhau nad oes unman tebyg i gartre.

Rhoddodd y plant berfformiad ardderchog, yn arbennig o ystyried nad oedd y rhan fwyaf ohonyn nhw erioed wedi cystadlu ar lwyfan genedlaethol o’r blaen, a gadawodd y criw y llwyfan unwaith eto i fonllefau o gymeradwyaeth.

Doedd y beirniad ddim wedi gosod yr Adran yn y tri uchaf o’r wyth yn y gystadleuaeth, ond roedd Dyffryn Aeron eisoes wedi ennill beth bynnag fyddai’r canlyniad y prynhawn hwnnw.

Dyma blant sy’n byw trwy’r newid mwyaf i addysg gynradd y dyffryn ers cenedlaethau. Mae’r mwyafrif ohonynt yn ddisgyblion o’r tair ysgol – Dihewyd, Felinfach a Chiliau Parc – fydd yn cau eu drysau am y tro olaf eleni. A dyma nhw, trwy waith yr Adran newydd, eisoes wedi cael cyfle i gydweithio, dod i adnabod ei gilydd yn well, a dangos beth sy’n bosib cyn ymuno â’i gilydd fel cyd-ddisgyblion Ysgol Dyffryn Aeron y flwyddyn nesaf.

Llongyfarchiadau mawr i’r plant a diolch o galon i’r arweinyddion a’r rhieni. Rydych chi wedi ein llenwi â gobaith wrth wynebu’r dyfodol. Does dim angen mynd i Costa Del Sol pan mae’r haul yn tywynnu fel hyn ar Ddyffryn Aeron!

Dweud eich dweud