CFfI Felinfach: 3ydd gyda’i Syrcas!

Cyfle i wylio ail berfformiad Hanner Awr o Adloniant CFfI Felinfach o’r Syrcas…

Alaw Fflur Jones
gan Alaw Fflur Jones
CEE9F88F-A5F6-44A5-A33F
DC21CE23-BF35-421E-8B4C
D1A3136F-F9A9-429C-A331
42C79CAF-9355-4F91-A1D9
E69BC067-4CE8-4BC9-88A4
BB24FD72-FB3C-46F6-8434
E4F1D03B-7772-47B8-979E
EDF3622F-9124-43B3-9880
A6636D19-BAB4-41F1-9040
59560764-4B6A-47EB-8D6E

Nos Fawrth diwethaf, yr 21ain o Chwefror fuodd dros 40 o aelodau CFfI Felinfach, rhai am y tro cyntaf, yn perfformio yng Nghystadleuaeth Hanner Awr o adloniant CFfI Ceredigion yn Theatr Felinfach.

Cafwyd gwledd o adloniant gan 13 o glybiau Ffermwyr Ifanc y Sir yn ystod yr wythnos, ond i’r Syrcas aeth CFfI Felinfach eleni. Ac ar ôl cryn dipyn o ddysgu jôcs, dawnsio, canu a chwysu, llwyddodd y clwb i gipio’r 3ydd safle yn y gystadleuaeth. Tipyn o gamp!

Mae clod mawr hefyd i…

Alaw Mair Jones – Cydradd 3ydd fel yr Actores Orau

Iwan Thomas – 1af am y Sgript Gorau

Iwan Thomas ac Arweinyddion y Clwb – Cydradd 2il fel y Cynhyrchwyr Gorau

Mae’r aelodau yn ddyledus iawn i Iwan am roi ei amser a’i ddawn i helpu’r clwb unwaith eto, ac yn ddiolchgar tu hwnt i weddill yr arweinyddion a fuodd yn helpu i gynhyrchu, cadw trefn a chreu a chasglu gwisgoedd – dyma ichi waith tîm ar ei orau!

Cyngherdd y Goreuon

Yn unol â thraddodiad, mae’r clwb yn ail-berfformio’r Syrcas yng Nghyngerdd y Goreuon heno, 27ain o Chwefror yn Theatr Felinfach gyda CFfI Bro’r Dderi a ddaeth yn 2il yn y gystadleuaeth a CFfI Pontsian, enillwyr Hanner Awr o Adloniant CFfI Ceredigion, 2023.

Pob lwc i CFfI Pontsian yng nghystadleuaeth Hanner Awr o Adloniant CFfI Cymru ddydd Sul ym Mangor.

Heb gael cyfle i weld y Syrcas?

Wel peidiwch â phoeni, mae CFfI Felinfach yn ail berfformio’r Syrcas eto…

– Nos Iau, 2il o Fawrth am 7:30 ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid gyda CFfI Lledrod a CFfI Trisant

– Nos Wener, 3ydd o Fawrth am 7:30 yn Theatr Felinfach gyda CFfI Llanwenog a CFfI Llanllwni